Všeobecné obchodní podmínky

pro prodej zboží v internetovém obchodě

Všeobecné obchodní podmínky společnosti BetterDay, s.r.o.

IČO: 08014078, se sídlem Fialová 2028/17, Řečkovice, 621 00 Brno

Kontaktní údaje: 

email: info@brczko.com

telefon: +420 728 316 599

I.  Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen ,,obchodní podmínky‘‘) vydané v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen ,,OZ‘‘) se uplatní pro nákup v internetovém obchodě umístěném na webové stránce https://brczko.com/, provozovaném společností BetterDay, s.r.o., IČO: 08014078, se sídlem Fialová 2028/17, Řečkovice, 621 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 111252 (dále jen „prodávající“). 
 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen ,,kupující‘‘) vznikající na základě kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu dle čl. I odst. 1. Kupující podáním objednávky potvrzuje seznámení se a souhlas s obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří také reklamační řád. Na tyto obchodní podmínky je kupující před podáním objednávky dostatečně upozorněn a je mu dána možnost se s nimi seznámit. 
 1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání obsažená v kupní smlouvě mají přednost před těmito obchodními podmínkami. 

II.  Definice pojmů

 1. Prodávající:

Prodávajícím je společnost BetterDay, s.r.o., IČO: 08014078, se sídlem Fialová 2028/17, Řečkovice, 621 00 Brno. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 111252.

 1. Kupující:

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. 

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání smlouvy s prodávajícím jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí

příslušnými ustanoveními zákonem č. 89/2012 Sb., OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., zákone o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, současně i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem je osoba, která je zapsaná v obchodním rejstříku. Podnikatelem je také osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění. Je jím osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským či obdobným způsobem se záměrem, že ji činit soustavně za účelem dosažení zisku. 

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem, které nejsou výslovně upravené těmito obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí ustanoveními zákona  č. 89/2012 Sb., OZ v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. 

Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám. 

III.  Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, zejména o jeho hlavních vlastnostech, a kupní cena jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. 

Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH‘‘). 

Ceny zboží uváděné na eshopu prodejce jsou vždy aktuální a platné a to po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

 1. Náklady na dopravu nese kupující. Informace o nákladech spojených s dopravou a konečná kalkulovaná cena je uvedena po vyplnění objednávkového formuláře. 
 2. Pro nákup Aperol boxu je oprávněna pouze fyzická osoba, jež dovršila 18 let věku. Splnění této podmínky zákazník potvrdí před otevřením daného produktu odkliknutím políčka ,,Potvrzuji, že jsem dovršil/a 18 let.’’

  Prodávající tímto bere na vědomí, že je srozuměn s tím, že je zakázán prodej alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.

IV.  Objednávka a uzavření kupní smlouvy:

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám. Kupující výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku.
 2. Kupující provede objednávku zboží následujícími způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu po provedení předchozí registrace v internetovém obchodě, 
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 1. Při zadávání objednávky si kupujícího vybere druh zboží, počet kusů, způsob platby a způsob doručení. 
 1. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávkový formulář obsahuje údaje o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny, o požadovaném způsobu doručení zboží a o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko “odeslat objednávku”. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující před dokončením objednávky dostatečně upozorněn, když má možnost se s nimi seznámit na stránkách internetového obchodu. Odesláním objednávky kupující dále potvrzuje, že se seznámil s ochranou osobních údajů, když veškeré informace se nacházení na stránkách internetového obchodu.
 1. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Okamžikem doručení emailové zprávy o obdržení objednávky vzniká mezi kupujícím a prodávajícím smluvní vztah.
 1. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu, kterou uvedl v objednávce, pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 1. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky nebo emailovou zprávou, když kontaktní údaje o prodávajícím, jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách.
 1. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.
 1. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolnosti ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

V.  Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 1. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 1. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 1. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 1. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 1. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

VI. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího číslo účtu: 2901608151/2010 vedeného u Fio banky
 • bezhotovostně prostřednictvím platební brány GoPay
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.
 2. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 3. V případě bezhotovostní platby online, prostřednictvím platební brány, postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 1. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání částky odpovídající kupní ceně na bankovní účet prodávajícího.
 1. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 1. Prodávající může požadovat zálohu předem pouze u zakázkové výroby.
 2. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 1. Odesláním objednávky kupující uděluje prodávajícímu výslovný souhlas se zasíláním faktur za objednané zboží výhradně v elektronické podobě.
 1. Zboží je kupujícímu dodáno:
 • na adresu určenou kupujícím v objednávce,
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil.
 1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 1. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 14 dnů. V běžných
  případech zboží expedujeme do 2 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny.
 1. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, přechází riziko nebezpečí škody na kupujícího okamžikem předání prvnímu přepravci a kupující také nese případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 1. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VII.  Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy bez sankce odstoupit.
 1. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů: 
 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 1. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v následujících případech: 
 • při poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na odchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, dle § 1837 OZ.
 1. Výše uvedené ustanovení o odstoupení od smlouvy se nevztahuje na kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní smlouvu v souvislosti s jeho podnikatelskou činností. 
 1. V případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem bude prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet dle požadavku kupujícího. Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky   odpovídající kupní ceně nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vyjma nákladů na balení a dodání. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud tím prodávajícímu nevzniknou další náklady.
 1. Pro účely uplatnění práva na odstoupení je kupující spotřebitel povinen o svém odstoupení informovat prodávajícího formou písemného jednostranného právního jednání. Za písemnou formu je pro účely odstoupení od smlouvy považována také emailová zpráva.
 1. Kupující, který odstoupil od smlouvy je povinen vrátit prodávajícímu zboží nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 1. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 1. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 1. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy kupující neuhradí plnou výši kupní ceny do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. 
 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené kupujícím v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet, ze kterého byla kupní cena uhrazena, popřípadě způsobem určeným kupujícím, jestliže tak prodávajícímu nevzniknou další náklady.
 1. Je-li společně s kupní smlouvou uzavřena darovací smlouva, je tato darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, dle které pozbývá účinnosti dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy. Darovací smlouva pozbývá účinnosti v souladu s rozvazovací podmínkou také v případě, že dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy. Kupující se tedy povinen vrátit prodávajícímu společně se zbožím, jež je předmětem odstoupení od smlouvy také předmět darovací smlouvy.

VIII.  Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména, že: 
 • má zboží vlastnosti které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu s ohledem na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebené zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží s ohledem na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.

4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží. 
 1. Reklamaci je kupující povinen uplatnit u prodávajícího, a to zasláním zboží na adresu: Fialová 2028/17, Řečkovice, 621 00 Brno. Reklamaci je vhodné předem oznámit emailem a to na emailovou adresu: info@brczko.com. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 1. Pro uplatnění reklamace je kupující povinen předložit pořizovací doklad (faktura), uvést číslo objednávky, uvést informaci o počtu reklamovaného zboží, uvést telefonní číslo a dále důvod reklamace společně se způsobem, jakým si kupující přeje vady zboží řešit. V případě zaslání zboží prodejci je kupující povinen zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující.
 1. Reklamace se nevztahuje na případy níže uvedené: 
 • vznikla-li vada nebo poškození prokazatelně nesprávným používáním výrobku, v rozporu s návodem k použití nebo jiným nesprávným jednáním kupujícího, 
 • v případě, že jde o běžné opotřebení spotřebního zboží,
 • vady způsobené živelnými katastrofami.
 1. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Za písemnou formu se pro tento odstavec požaduje také emailová zpráva.
 1. Prodávající rozhodne o reklamaci zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. 
 1. V případě vyřízení reklamace formou slevy z kupní ceny nebo odstoupením od smlouvy zašle prodávající předmětné peněžní prostředky kupujícímu bezhotovostním převodem na bankovní účet dle požadavku kupujícího.
 1. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 1. Prodávající tímto informuje kupujícího, že je oprávněn podat návrh na zahájení mimosoudního řízení ve věci spotřebitelského sporu vzniklého z uzavřené kupní smlouvy, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu u prodávajícího poprvé. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je Česká obchodní inspekce.

IX.  Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 1. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

X.  Závěrečná ustanovení

  1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Místem plnění je Brno. 
  2. Veškerá práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
  1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.
  1. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 18. 8. 2020