Zásady ochrany osobních údajů a informace o jejich zpracování

Tyto zásady doplňují obchodní podmínky.

I. Úvodní ustanovení 

 1. Správcem osobních údajů je společnost BetterDay, s.r.o., IČO: 08014078, se sídlem Fialová 2028/17, 621 00 Brno – Řečkovice. 
 2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa Fialová 2028/17, 621 00 Brno – Řečkovice, emailová adresa: info@brczko.com, telefon: +420 728 316 599.
 3. Osobními údaji se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, IP adresa, identifikační číslo a daňové identifikační číslo v případě, že se jedná o podnikatele.
 4. Těmito zásadami provozovatel jakožto správce osobních údajů informuje uživatele o zpracování těchto osobních údajů. 
 5. Provozovatel internetového obchodu https://brczko.com/, v rámci této činnosti zpracovává osobní údaje následujícím způsobem:
  1. Zpracovává údaje v takovém rozsahu v jakém byly poskytnuty uživatelem při zadávání objednávky produktů, tedy v rámci uzavření smlouvy s provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou.

6. Provozovatel zpracovává osobní údaje pro následující účely:

  1. Plnění smlouvy a poskytování služeb,
  2. Splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační),
  3. Marketingové a obchodní nabídky služeb provozovatele
  4. Ochranu práv a právem chráněných zájmů správce

II. Ochrana osobních údajů a informace o jejich zpracování 

 1. Na fyzické osoby, které vyplní a odešlou provozovateli objednávku z internetového obchodu https://brczko.com/, se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy.
 2. Uživatel bere na vědomí a souhlasí se zpracováním osobních údajů po odeslání objednávky. 
 3. V případě neposkytnutí osobních údajů uživatelem, není možné uzavřít smlouvu se správcem. Osobní údaje jsou nezbytné pro poskytnutí konkrétního produktu. 
 4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi správcem a uživatelem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu.
 5. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 6.  Správce uchovává osobní údaje po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 7. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 8. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
 9. Fakturační údaje jsou zpracovány účetní firmou a fakturační softwarem Fakturoid s. r. o.
 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží/služeb/realizace plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu, zajišťující marketingové služby. 
 2. Uživatel je povinen správci poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.
 3. Správce vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.
 4.  Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 5. Uživatel bere na vědomí, že jeho osobní údaje jsou uloženy v datacentrech společnosti Google LLC. Provozovatel využívá služby G Suite, Google Cloud Platform, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů.

III. Práva uživatele související se zpracováním jeho osobních údajů

 1. Uživatel má právo svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů kdykoliv odvolat,
 2. Uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
 3. Uživatel má právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, případně má právo na omezené zpracování dle čl. 18 GDPR,
 4. Uživatel má právo na výmaz svých osobních údajů dle čl. 17 GDPR, 
 5. Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, 
 6. Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, 
 7. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

IV. Závěrečná ustanovení 

 1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Uživatelem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.
 2. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 4. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 18. 8. 2020.